Tempeltræets pædagogik


Tempeltræets vision er at barndom er vigtig. Vi definerer barndom som værende en livsperiode, hvor man har lov til at være fri for at bekymre sig om voksenproblemstillinger som penge, udseende og om man hører til. Det betyder også at vi tager børnenes fritid alvorligt ved, at tilbyde dem et alsidigt fritidstilbud med voksenstyrede interessefællesskaber med plads til indflydelse og demokratiske procersser. Holdningen vil også kunne genkendes i vores valg af medarbejdere og i vores holdning til, at dagligdagen skal være gratis for børnene; gratis frugt, mad og langt de fleste værkstedsmaterialer.


På Tempeltræet tror vi på, at det vi taler om, får vi mere af. Det betyder, at vi hellere taler om muligheder end om problemer, ikke at vi fornægter problemer, men vi vælger at bruge mere tid på at tale om løsninger. Denne tilgang kaldes populært for LØFT. snings Fokuseret Tilgang. 


LØFT tilgangen betyder eksempelvis, at vi i konfliktsituationer er mere fokuseret på hvad børnene forestillede sig, at der skulle komme ud af konflikten, end hvad der reelt skete. På den måde løfter vi konflikten fra et område der genererer skyld og skam (hvorfor gjorde du det?), til et område med muligheder og fremadrettethed (Hvad ville du gerne?). Når børn (og voksne) mødes med denne tilgang, er det vores oplevelse at konfliktniveauet sænkes, måske også fordi, at børnene vænnes til i højere grad, at have opmærksomhed på hvad de kunne tænke sig i stedet for hvad de ikke kunne tænke sig. Det, at erstatte konflikt med samtale, oplever vi udviklier et trygt inkluderende miljø som skaber plads og fokus til, at styrke sociale relationer mellem børn og mellem børn og voksne.


Tempeltræets hverdag er som før nævnt baseret på værksteder. Vores pædagogiske tilgang betyder, at vi ansættelsesmæssigt har valgt, at ansætte voksne der har en unik kunnen inden for et interessefelt samt et smittende engagement. Vi har valgt denne tilgang fordi vi mener, at det er vigtigt at skabe interessedrevne fællesskaber med tid og kompetence til fordybelse og æstetiske læreprocesser. Samtidig giver det, at være særlig dygtig til et aktivitetsområde, at den voksne har overskud til at have fokus på det pædagogiske mål - at arbejde med børnenes sociale kompetencer, som på den måde understøtter Tempeltræets vision om at barndom er vigtig.


På de næste sider kan I læse om tempeltræets værksteder.